Obchodní podmínky

1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej produktů a zboží na internetovém portálu www.terezadvorakova.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.1  PROVOZOVATEL

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph. D.
registrovaný fyzioterapeut: 024-0147-7595
IČ: 63378183
Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci svých podnikatelských činností.

1.2  KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Poštovní adresa: Hvozdecká 11, 635 00 Brno,
E-mail: info@terezadvorakova.cz,
Telefon: +420 602892933
Bankovní spojení Fio banka, a.s. – Číslo účtu: 2300649222/2010 (pro Českou republiku)

1.3  ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitelem a používá zakoupenou službu či produkt ke své osobní potřebě nebo k podnikatelské činnosti, nesmí jej však používat k výuce obsahu kurzu.

1.4  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.5  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník po objednávce služeb/produktu obdrží e-mailovou/sms zprávu, která je nabídkou podnikatele na uzavření smlouvy. Zákazník přijme tuto nabídku zasláním příslušné peněžní částky na bankovní účet provozovatele. Smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně služby/produktu na bankovní účet podnikatele. Od tohoto momentu mezi podnikatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je podnikatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.terezadvorakova.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

1.6  SLUŽBY A PRODUKTY PROVOZOVATELE

Podnikatel nabízí zákazníkům tyto služby a produkty:
1) individuální konzultační a poradenská činnost a vzdělávání (dále jen „individuální služby“) – ve formě prezenční či on-line služby,
2) internetové e-learningové vzdělávací akce a prezenční vzdělávací akce skupinové (dále jen „kurzy“),
3) vzdělávací produkty hmotné a kombinované (výuková pomůcka/publikace, doprovodný e-learningový vzdělávací materiál k využití pomůcky) dále jen „emailový kurz“ obsahující videa, audia či textové dokumenty,
4) rekondiční a regenerační služby a masáže.

1.7  ZPŮSOB KOMUNIKACE PROVOZOVATELE SE ZÁKAZNÍKEM

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi obvykle elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě individálních služeb probíhá komunikace formou telefonního rozhovoru, či prostřednictvím sms. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2)    REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

2.1  OBJEDNÁVKA

Objednávka produktu na internetovém rozhraní www.terezadvorakova.cz je závazná a vyžaduje zadání fakturačních údajů, telefonního čísla a e-mailové adresy.

Úspěšná objednávka zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při objednávce. Tento potvrzující e-mail je zároveň nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Odpovědnost za případné škody plynoucí z uvedení nesprávných či nepravdivých údajů při registraci nebo objednávce nese zákazník.

Objednávka individuálních služeb je obvykle přijata telefonicky a je potvrzena formou sms na telefonní číslo volaného, nebo na číslo zákazníkem udané spolu s platebními údaji.

2.2  ZABEZPEČENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje zákazníka jsou spravovány a chráněny dle platných předpisů GDPR platných od 25. 5. 2018, které jsou podrobně rozepsány ZDE .

3)    CENA A ÚHRADA CENY SLUŽEB A PRODUKTŮ

3.1  VÝŠE CENY

Výše ceny je určena nabídkou na www.terezadvorakova.cz platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2  DEN A ZPŮSOB ÚHRADY

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

  • platba bankovním převodem
  • platba kartou prostřednictvím platební brány GoPay

Po přijetí objednávky je zákazníkovi vystaveno potvrzení a odesláno na jeho uvedené telefonní číslo formou sms (individuální služby) a na uvedený email (kurzy, produkty a e-learningové kurzy).
Splatnost objednaných produktů je obvykle 4 pracovní dny a je uvedena na zálohové faktuře. Splatnost individuálních služeb je nejpozději 2 pracovní dny před objednaným termínem služby a je uvedena v potvrzovací sms.
Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Individuální prezenční služby lze na individuální žádost zákazníka hradit kartou prostřednictvím platební brány GoPay přímo v provozovně. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby (VS). V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.

3.3  POVINNOST ZÁKAZNÍKA UHRADIT OBJEDNANÝ PRODUKT

Provozovatel závazně garantuje zákazníkovi doručení jeho produktu, individuální služby nebo místo na kurzu až po plném uhrazení zálohové faktury, potvrzující sms Po připsání úhrady na náš bankovní účet, je obratem zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby a faktura, která slouží zároveň jako závazné potvrzení rezervace místa na kurzu. Elektronické produkty jsou ihned odesílány na email zákazníka. Hmotné produkty jsou odeslány českou poštou na adresu zákazníka v následujícím pracovním dni po obdržení platby. U individuálních služeb vystavujeme potvrzení o přijetí platby při realizaci služby a zasíláme jej zákazníkovy na uvedený email.

4)    DORUČENÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

4.1  PREZENČNÍ KURZY a STORNO PODMÍNKY
Prezenční kurzy jsou považovány za doručené ve chvíli zahájení vybraného kurzu bez ohledu na přítomnost zákazníka, jestliže se předem písemně (email) neomluvil:

  • 14 kalendářních dnů před dnem zahájení kurzu při přesunutí na jiný termín nejpozději však do konce kalendářního roku od původního termínu, bez stornopoplatku. Takto pouze jednou. Každé další přesunutí je zpoplatněno 500 Kč. Při odhlášení se účtuje manipulační poplatek 150 Kč.
  • při omluvě méně než 14 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 50% kurzovného
  • při omluvě méně než 7 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 100% kurzovného

LZE ZA SEBE po domluvě POSLAT NÁHRADNÍKA. Jsme lidé komunikujte.

O případném zrušení prezenčního kurzu z naší strany je zákazník informován nejpozději týden před zahájením kurzu e-mailem, pak se vrací buď:

  • 100% kurzovného nebo může být po domluvě převeden na vybraný další termín kurzu, nejpozději však do 1 roku od původního termínu.

4.2 DORUČENÍ HMOTNÝCH PRODUKTŮ
Doručení hmotných produktů zajišťujeme prostřednictvím služeb buď České pošty a.s. nebo služeb Zásilkovny. Náklady spojené s doručením jsou vyznačeny v ceně produktu, nebo je lze volit přímo v objednávkovém formuláři, je-li uveden. Provozovatel nezaručuje dodání hmotného produktu v případě, že zákazník je doručovatelem nezastižen nebo v případě, že zásilku nepřevezme nebo odmítne.

4.3 DORUČENÍ ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

  • individuální on-line služby jsou po vzájemné dohodě s klientem realizovány prostřednictvím video-hovoru nabízených službou Skype, Hangout. Tyto služby jsou považovány za doručené po 30 minutách spojení. Případné technické problémy s realizací internetového spojení nese každý ze smluvní strany na svých bedrech.
  • e-learningové kurzy jsou doručovány formou E-mailů s využitím aplikace Smartmailing obsahujících buď přímo vzdělávací materiály, nebo přímé odkazy na ně. Odesílání těchto materiálů se děje neprodleně po přijetí úhrady objednaného produktu. Za doručený je produkt považován v případě, kdy zákazník doručený první email otevře. Provozovatel nezaručuje 100% doručitelnost zasílaných dokumentů z důvodu antispamové ochrany poskytovatelů emailových služeb, ale o maximální doručitelnost se snaží. Ze strany zákazníka je nutno, aby uložil emailovou adresu provozovatele do adresáře svého emailu. O této skutečnosti je zákazník informován již při objednávce.

4.4 DORUČENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PREZENČNÍCH SLUŽEB a storno podmínky

K dodání individuálních prezenčních služeb je třeba, aby se zákazník dostavil do provozovny na ul. Říčanská 17, Brno – Bystrc 5 minut před domluveným a uhrazeným termínem. Z objednaného termínu se může zákazník omluvit formou sms nejpozději 24 hodin předem. Učiní-li zákazník tuto omluvu později, je mu účtováno 75% z uhrazené částky jako storno. Rozhodující je čas odeslání sms zákazníka – 24h před rezervovaným termínem. Za doručenou se služby považuje v momentě, kdy se zákazník ke službě dostavil.

5)   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

Prezenční kurzy – zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Zákazník může odstoupit od smlouvy bez stornopoplatků před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Hmotné produkty – zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle platného zákona do třiceti dnů od odeslání objednaného produktu. V tomto případě je třeba vyplnit a zaslat neprodleně na adresu provozovatele formulář se Žádostí o odstoupení od smlouvy. Přijetí Žádosti o odstoupení od smlouvy musí provozovatel zákazníkovi potvrdit emailem. Zákazník se tímto  zavazuje na svoje náklady doručit provozovateli nepoškozený a nepoužitý produkt na adresu provozovatele a to nejpozději do 7 dní od přijetí potvrzení provozovatelem.

6)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje aktuální ustanovení definovaná dle pravidel GDPR podrobně v samostatném článku ZDE.

7)    REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1  REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu provozovatele o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů a služeb, vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

Elektronické produkty – objednáním elektronických produktů si oba účastníci jak zákazník, tak podnikatel uvědomují, že se jedná o nehmotný produkt, ale o sdílení know how (jak informace tak duševní bohatství) podnikatele, tudíž tento produkte nelze vrátit. Lze jej však reklamovat dle podmínek uvedených v reklamačním řádu.
Prezenční individuální služby – předem dohodnutý termín služby může zákazník dvakrát přeobjednat. V případě, že se zákazník opakovaně omlouvá a nemůže se k vyzvednutí služby dostavit, jsou mu jeho prostředky vráceny zpět na bankovní účet.

7.2  VADA PRODUKTU, ZÁRUČNÍ DOBA

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Provozovatel odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Provozovatel však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny provozovatele či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Nesplněná očekávání zákazníka nebo neschopnost zákazníka využít zakoupené e-learningové produkty či služby nejsou vadou produktu a nejsou důvodem k reklamaci. Stejně tak nedostatečné technické vybavení neumožňující zákazníkovi zakoupený produkt pustit nejsou vadou produktu.

7.3  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ (REKLAMACE)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit provozovateli vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí. Provozovatel je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.4  PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou cenu produktu nejpozději do 7 dnů na bankovní účet, ze kterého byla částka zákazníkem odeslána, pokud zákazník neuvede bez zbytečného prodlení účet jiný.

Provozovatel nenese odpovědnost za použití produktu. Zákazník používá produkty na vlastní nebezpečí.

8)    AUTORSKÁ PRÁVA

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Videa a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

9)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1  PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1. 4. 2020.

9.2  JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk. Konkrétní individuální služby je provozovatel schopen realizovat na žádost zákazníka i v jazyce anglickém a německém.

9.3  SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registraci potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání při kurzu