Obchodní podmínky

1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.terezadvorakova.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.1  PROVOZOVATEL

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph. D.
registrovaný fyzioterapeut: 024-0147-7595
IČ: 63378183

Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci svých podnikatelských činností.

1.2  KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Adresa: Hvozdecká 11, 635 00 Brno, E-mail: info@terezadvorakova.cz, Telefon: +420 602892933 Bankovní spojení Fio banka, a.s. – Číslo účtu: 2300649222/2010 (pro Českou republiku)

1.3  ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitelem a používá zakoupenou službu či produkt ke své osobní potřebě nebo k podnikatelské činnosti, nesmí jej však používat k výuce obsahu kurzu.

1.4  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.5  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník po objednávce obdrží e-mailovou zprávu, která je nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu. Zákazník přijme tuto nabídku zasláním příslušné peněžní částky na bankovní účet provozovatele. Smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně kurzu na bankovní účet provozovatele. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.terezadvorakova.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

1.6  PRODUKTY PROVOZOVATELE

Kurz Kinesiotaping pro všechny /Kinesiotaping pro veřejnost, který je jednodenní (8 hodin) a je určen k seznámení se s technikou kinesiotapingu pro domácí ošetření a mezí samoléčby. Kurz je otevřen široké veřejnosti bez ohledu na původní vzdělání. Jedná se o zájmový, populárně naučný kurz. Účastník kurzu získá potvrzení o jeho absolvování. Toto potvrzení neslouží jako certifikace odbornosti. Účastník přenáší nabité informace z kurzu do praxe na vlastní odpovědnost.

Kurzy Neurofyziologické principy kinesiotapingu, který je dvoudenní (2×8 hodin) a je svým zaměřením a náplní určen především fyzioterapeutům a dalším zdravotníkům. Svoji náplní nabízí porozumění použití základních technik kinesiotapingu pro klinickou praxi. I v tomto případě lektor nenese odpovědnost za nezdar při použití kinesiotapingu v praxi účastníka. Předpokládá se, že nabité informace jsou přenášeny do praxe účastníkem v souladu s indikacemi a kontraindikacemi a z kompetence vyššího odborného vzdělání (zdravotní sestra, fyzioterapeut, masér, lékař…).

1.7  ZPŮSOB KOMUNIKACE PROVOZOVATELE SE ZÁKAZNÍKEM

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2)    REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

2.1  OBJEDNÁVKA

Objednávka produktu na internetovém rozhraní www.terezadvorakova.cz je závazná a vyžaduje zadání fakturačních údajů a e-mailové adresy.

Úspěšná objednávka zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při objednávce. Tento potvrzující e-mail je zároveň nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Odpovědnost za případné škody plynoucí z uvedení nesprávných či nepravdivých údajů při registraci nebo objednávce nese zákazník.

2.2  ZABEZPEČENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje zákazníka jsou spravovány a chráněny dle platných předpisů GDPR platných od 25. 5. 2018, které jsou podrobně rozepsány ZDE .

3)    CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

3.1  VÝŠE CENY PRODUKTŮ

Výše ceny produktů je určena nabídkou na www.terezadvorakova.cz platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2  DEN A ZPŮSOB ÚHRADY

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

  • platba převodem – po dokončení objednávky je zákazníkovi zaslána zálohová faktura  na jeho zadaný e-mail. Protože je o naše kurzy velký zájem uvádíme obvykle splatnost do 4 pracovních dní. V případě, že potřebujete individuální podmínky neváhejte mě kontaktovat na info@terezadvorakovacz. Platba je obvykle připsána na bankovní účet provozovatele během jednoho pracovního dne od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby. V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.

3.3  POVINNOST ZÁKAZNÍKA UHRADIT OBJEDNANÝ PRODUKT

Provozovatel závazně garantuje zákazníkovi místo na kurzu až po plném uhrazení zálohové faktury. Po připsání úhrady na náš bankovní účet, je obratem zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby a faktura, která slouží zároveň jako závazné potvrzení rezervace místa na kurzu.

4)    DORUČENÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

4.1  PREZENČNÍ PRODUKTY

Prezenční kurzy jsou považovány za doručené ve chvíli zahájení vybraného kurzu bez ohledu na přítomnost zákazníka, jestliže se předem písemně (email) neomluvil:

  • 14 kalendářních dnů před dnem zahájení kurzu při přesunutí na jiný termín nejpozději však do 1 kalendářního roku od původního termínu, bez stornopoplatku. Takto pouze jednou. Každé další přesunutí je zpoplatněno 500 Kč. Při odhlášení se účtuje manipulační poplatek 150 Kč.
  • při omluvě méně než 14 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 50% kurzovného
  • při omluvě méně než 7 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 75% kurzovného
  • při omluvě méně než 2 dny před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 100% kurzovného

LZE ZA SEBE po domluvě POSLAT NÁHRADNÍKA.

O případném zrušení prezenčního kurzu z naší strany je zákazník informován nejpozději týden před zahájením kurzu e-mailem, pak se vrací buď:

  • 100% kurzovného nebo může být po domluvě převeden na vybraný další termín kurzu, nejpozději však do 1 roku od původního termínu.

5)    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

Prezenční kurzy – zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Zákazník může odstoupit od smlouvy před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje aktuální ustanovení definovaná dle pravidel GDPR podrobně v samostatném článku ZDE.

7)    REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1  REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu provozovatele o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů, vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

7.2  VADA PRODUKTU, ZÁRUČNÍ DOBA

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Provozovatel odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Provozovatel však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny provozovatele či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

7.3  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ (REKLAMACE)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit provozovateli vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí. Provozovatel je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.4  PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou cenu produktu nejpozději do 7 dnů na bankovní účet, ze kterého byla částka zákazníkem odeslána, pokud zákazník neuvede bez zbytečného prodlení účet jiný.

Provozovatel nenese odpovědnost za použití produktu. Zákazník používá videa na vlastní nebezpečí.

8)    AUTORSKÁ PRÁVA

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Videa a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

9)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1  PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5. 2018 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1.5. 2018.

9.2  JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk.

9.3  SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registraci potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání při kurzu

 

Obchodní podmínky
Individuální konzultační a poradenská činnost, rekondice, regenerace, masáže

1.1  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.2  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník s poskytovatelem služby dohodne termín návštěvy ústně nebo písemně (email, sms), termíny jsou považovány za závazné a jejich změna či rušení se řídí dobrými mravy a dle pravidel uvedených na www.terezadvorakova.cz/ceník.

2)    CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

2.1  VÝŠE CENY PRODUKTŮ

Výše ceny služeb je určena ceníkem zveřejněným na stránkách www.terezadvorakova.cz platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2.2  DEN A ZPŮSOB ÚHRADY, STORNO

Platbu za poskytované služby je možno provést na účet nebo hotově, vždy na začátku setkání.
Služba se považuje za splněnou, když:
1) klient přijde a absolvuje dohodnutou službu v dohodnutém rozsahu a čase.
2) klient se nedostaví, či neomluví méně jak 24 hodin před termínem – v tomto případě je účtováno storno ve výši 50% ceny objednané služby
3) Včasná omluva je telefonická či písemná (sms, email):
– bez storna – doručená více, než 24 hod. před objednaným termínem

3)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1  PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2017 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1.3.2017.

3.2  JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb můžeme dle potřeb zákazníka používat český, německý či anglický jazyk.

3.3  SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registraci potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání